Deelnamevoorwaarden: Festival Box WinactieDeelnamevoorwaarden: Festival Box Winactie

1.    Omschrijving winactie

De actie Festival Box Winactie wordt georganiseerd door tesa SE. Deelnemers hebben in het kader van de winactie de mogelijkheid om in de periode van 21-05-2017 tot 01-07-2017 eigen foto’s van reparaties met duct tape online in te sturen. De foto's worden door tesa SE gepubliceerd op de bedrijfswebsites en/of Facebook. Uit alle inzendingen wordt door tesa SE een winnaar getrokken. De winnaar ontvangt een Festival Toolbox ter waarde van 200,- EUR. De deelname aan de winactie is gratis.

 

2.    Organisator

Organisator van deze winactie is tesa SE, Hugo-Kirchberg-Strasse 1, 22839 Norderstedt, Duitsland. De volledige gegevens van de organisator kunt u vinden op de website onder http://www.tesa.nl/over-tesa/wettelijke-bepalingen/imprint​

 

3.    Deelname winactie

Deelname vindt plaats via het inzenden van foto’s per onlineformulier. Meerdere inzendingen zijn toegestaan. Elke ingezonden foto moet voldoen aan de wettelijke eisen; in het bijzonder mogen andere personen alleen met hun toestemming herkenbaar worden weergegeven, de inhoud mag niet in strijd zijn met de goede zeden of strafbaar zijn, of in strijd zijn met auteursrechten of persoonlijkheidsrechten van andere derden. Alle inzendingen kunnen op de websites van tesa SE en/of de social-media-kanalen (bijv. Twitter, Facebook, Instagram o.d.) worden gepubliceerd. Voor de deelname dienen bij de inzending alle gegevens die nodig zijn voor berichtgeving over gewonnen prijzen volledig en juist te worden aangegeven (voornaam, achternaam, e-mailadres, adres). Bij onvolledige en/of onjuiste gegevens vervalt aanspraak op de prijs.

 

4.    Gebruiksrechten, verantwoordelijkheid en vrijstelling, publicatie van inzendingen

Met het inzenden van de foto's voor de deelname aan de winactie geeft de deelnemer tesa SE gelijktijdig een in tijd, ruimte en inhoud onbeperkt en onherroepelijk gebruiksrecht op de foto's, met of zonder naamsvermelding van de maker van de foto. Bovenstaande verlening van gebruiksrechten geldt in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de opslag, publicatie en het openbaar toegankelijk maken in drukwerk en/of op eigen websites van tesa SE en/of op social-media-sites (bijv. Facebook, Twitter, Instagram o.d.) en betreft ook het recht op overdracht en licentieverlening van hierboven genoemde rechten op derden. Hiervoor genoemde verlening van gebruiksrechten vindt kosteloos plaats en onafhankelijk van een gewonnen prijs.

 

Door het inzenden van de foto's verklaart de deelnemer bovendien, dat hij alle hiervoor vereiste rechten bezit en deze vrij zijn van rechten van derden, dus of door hem zelf zijn gemaakt of hij toestemming heeft van de daadwerkelijke maker. Bovendien garandeert de deelnemer dat de ingezonden foto vrij is van andere rechten van derden en bij de afbeelding van personen geen persoonlijkheidsrechten worden geschonden en dat alle evt. afgebeelde personen toestemming hebben gegeven voor gebruik/publicatie door tesa SE. Hierbij stelt de deelnemer tesa SE vrij van alle eventuele vorderingen van derden, die op basis van het niet in acht nemen van de bovenstaande toezegging door de ingezonden beelden zijn ontstaan. Tegelijk verplicht de deelnemer zich ertoe om tesa SE in het geval van een beroep door derden op basis van de door hem ingezonden foto's in elke redelijke vorm bij het verweer tegen eventuele vorderingen van derden te ondersteunen.

 

tesa SE heeft het recht om voor een publicatie van de inzending een voorselectie van de te publiceren foto's te doen. Een publicatie-aanspraak van de deelnemer met betrekking tot de door hem ingezonden foto bestaat niet.

 

5.    Periode van de winactie en sluiting deelname

De winactie loopt in de periode van 21-05-2017 tot 01-07-2017. Sluitingsdatum van de deelname is 01-07-2017om 24:00 uur; daarbij geldt de datum en het tijdstip van de ontvangende server van tesa SE.

 

6.    Personen gerechtigd tot deelname

Gerechtigd tot deelname aan de winactie is elke natuurlijke persoon vanaf 18 jaar met woonplaats in Nederland; uitgezonderd zijn medewerkers van tesa SE en daaraan gelieerde bedrijven en samenwerkingspartners evenals hun familieleden.

 

7.    Prijs

Eén van de drie Festival Toolboxen ter waarde van 200,- EUR

Uitkering in contanten van de waarde van de prijs resp. omruilen van de prijs is niet mogelijk.

 

8.    Bepaling van de prijswinnaar, communicatie over de prijs en acceptatie prijs

De bepaling van de winnaar vindt plaats door een loting onder alle inzendingen van de deelnemers die gerechtigd zijn om deel te nemen. De prijswinnaar zal na beëindiging van de winactie en bepaling van de winnaar per e-mail aan het opgegeven e-mailadres, telefoonnummer of per post over de gewonnen prijs worden geïnformeerd. Daarnaast heeft tesa SE het recht om de prijswinnaar bekend te maken op zijn website en/of de social-media-kanalen (bijv. Facebook, Twitter, Instagram o.d.) met vermelding van de voor- en achternaam evenals de woonplaats. Vervolgens moet de deelnemer de prijs en de acceptatie binnen een termijn van 14 dagen kenbaar maken. Als binnen die termijn geen acceptatie van de prijs plaatsvindt en/of mededeling over de gewonnen prijs niet mogelijk is door foutieve gegevens van de deelnemer, vervalt aanspraak op de prijs. Nadelen door foutieve contactgegevens komen alleen en uitsluitend ten laste van de deelnemer. tesa SE is in dit geval niet verplicht om de contactgegevens te achterhalen. Voor zover communicatie over de gewonnen prijs, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, of de getrokken winnaar afziet van de prijs, komt op zijn plaats de volgende deelnemer in de rangorde van winnaars.

 

9.    Afbreken van de winactie en uitsluiting van deelnemers

tesa SE heeft het recht om zonder opgave van redenen de winactie voor het aflopen ervan te beëindigen of af te breken, als hiervoor een gewichtige reden bestaat. Dit geldt in het bijzonder voor het geval dat een uitvoering van de winactie volgens de voorschriften om technische of wettelijke redenen onmogelijk of aanzienlijk bemoeilijkt wordt of niet gegarandeerd kan worden. In dit geval kunnen de deelnemers op basis van geen enkele rechtsgrond vorderingen instellen tegen tesa SE.

 

tesa SE behoudt zich verder het recht voor om deelnemers van de winactie uit te sluiten, voor zover deze aantoonbaar de deelnamevoorwaarden schenden (bijv. ontoelaatbaar meerdere keren deelnemen, ontbrekend recht tot deelname, inzending of inhoud in strijd met de wet e.d.). Ook worden deelnemers uitgesloten die proberen de winkansen te manipuleren of op andere wijze invloed proberen uit te oefenen op de bepaling van de prijswinnaar.

 

10.  Wijziging van de deelnamevoorwaarden

tesa SE is tot de beëindiging van de winactie op elk moment gerechtigd om deze deelnamevoorwaarden om gerechtvaardigde redenen te wijzigen, voor zover de wijzigingen redelijk zijn. Elke wijziging van de deelnamevoorwaarden wordt door tesa SE op de website van de winactie op deze pagina bekendgemaakt.

 

11.  Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van tesa SE wordt, voor zover wettelijk toegestaan, voor elke schade uitgesloten.

 

12.  Persoonsgegevens

Alle in het kader van de winactie verzamelde persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldige bepalingen uit de wetgeving over bescherming van persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Doorgeven aan derden vindt uitsluitend en alleen plaats in het geval dit vereist is voor de verplichtingen uit deze winactie, in het bijzonder voor mededelingen over en/of verzenden van de gewonnen prijs.

 

13.  Slotbepalingen

Mocht een bepaling van deze deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan wordt de geldigheid van de andere bepalingen daardoor niet aangetast. In dit geval wordt de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling, die het economische doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert en geldig is. Hetzelfde geldt voor eventuele leemtes in de deelnamevoorwaarden.

 

Het Duitse recht is van toepassing. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

 

14.  Informatie over winacties op Facebook, Twitter, Instagram o.d.

 

Deze winactie wordt uitsluitend onder eigen verantwoordelijkheid door tesa SE aangeboden en geëxploiteerd. Er bestaat geen connectie met Facebook, Twitter of Instagram o.d. en deze winactie wordt op geen enkele manier daardoor gesponsord, ondersteund of georganiseerd; dit geldt ook voor het geval dat deze winactie alleen op een van de bovenstaande social-media-kanalen wordt aangeboden of uitgevoerd. Bij de uitvoering van de winactie zijn Facebook, Twitter, Instagram o.d. uitgesloten van alle schadevergoedingseisen, die hierdoor kunnen ontstaan. Alle informatie over deze winactie wordt noch door Facebook, Twitter, Instagram e.d. beschikbaar gesteld, noch zijn zij hiervoor verantwoordelijk. Eventuele vragen, klachten, wensen of opmerkingen over deze winactie dienen niet gericht te worden aan Facebook, Twitter, Instagram e.d., maar uitsluitend aan tesa SE als organisator van deze winactie.

read more